szkolenia wyjazdowe

Rachunkowość budżetowa

O SZKOLENIU

Aktualizacja i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad rachunkowości – nadrzędne oraz uniwersalne zasady rachunkowości jak również szczególne zasady rachunkowości dla budżetu oraz jednostek; ogólne wymogi ksiąg rachunkowych, ich elementy i zasady prowadzenia oraz dokumentowania operacji; plany kont; ewidencja dochodów i wydatków budżetowych; ewidencja pozabilansowa i ewidencja innych operacji w księgach rachunkowych jednostek; sporządzenie sprawozdań.

Program szkolenia

 1. Źródła finansowania majątku jednostki budżetowej – pasywa – fundusz jednostki i wynik finansowy – ogólna charakterystyka, zasady ewidencji w Zespole kont 8 – sens ekonomiczny funduszu jednostki
 1. Zobowiązania jednostki budżetowej – ogólna charakterystyka, podział na zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (prawo do zaciągania zobowiązań), zasady wyceny i ewidencja zobowiązań w Zespole kont
 1. Działalność operacyjna, pozaoperacyjna i finansowa jednostki budżetowej w odniesieniu do jej statutu – możliwości funkcjonowania jednostki budżetowej na poszczególnych poziomach
 1. Modele rachunku kosztów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w jednostce budżetowej
 1. Wydatek budżetowy
 • klasyfikowanie wydatków – klasyfikacja budżetowa
 • wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa
 • system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych
 • możliwe warianty ponoszenia wydatków budżetowych – realizacja zadań statutowych jednostki siłami własnymi, zleceniem zewnętrznym, powierzeniem realizacji zadania
 • etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek
 • rozliczanie wydatków budżetowych z budżetem – zasady terminy
 1. Dochody budżetowe
 • klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów
 • dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada memoriałowa
 • uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych
 • etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki – przypis należności, pobranie dochodu
 • rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy
 1. Zasady dysponowania przez jednostkę budżetową majątkiem, trwały zarząd jako szczególna forma władania nieruchomością
 1. Majątek trwały w jednostce budżetowej
 • źródła finansowania – środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowy jednostki budżetowej, sumy na zlecenie, fundusze celowe
 •  zasady wyceny i ewidencji – Zespół 0 – zasady budowy ewidencji syntetycznej, analitycznej i szczegółowej
 • zasady gospodarowania, w tym powierzanie z obowiązkiem zwrotu – organizacja systemu powierzania majątku, zbywanie i likwidacja – procedury systemu kontroli wewnętrznej
 1. Majątek obrotowy w jednostki budżetowej
 • występowanie majątku obrotowego rzeczowego, należności i rozliczeń, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej
 • zasady wyceny i ewidencji – w tym, aktualizacja wyceny wartości należności, zespół kont 1, 2, 3, 6 – zasady funkcjonowania poszczególnych kont, możliwe warianty ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych
 1. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostki budżetowej – cele sprawozdawczości
 1. Ograniczenia informacyjne sprawozdawczości jednostki budżetowej w obecnych uwarunkowaniach prawnych
 1. Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego
 • kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku
 • inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach danego roku
 • przeksięgowania roczne
 1. Przygotowanie sprawozdań budżetowych okresowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 1. Obowiązkowa sprawozdawczości jednostki budżetowej
 • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa) – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania
 • sprawozdawczość budżetowa – podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania

Terminy szkoleń

Name Position
Rachunkowość budżetowa w praktyce 11.06.2024 - 14.06.2024 Gdańsk
Rachunkowość budżetowa w praktyce 24.09.2024 - 27.09.2024 Gdańsk
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter