szkolenia wyjazdowe

Podatki 2022 – po zmianach

O SZKOLENIU

Program szkolenia


PODATEK CIT i PIT – zmiany 2022


1. Polski Ład – zmiany w zakresie rozliczania pracowników i przedsiębiorców opodatkowanych PIT

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku
 • progi podatkowe
 • ulga podatkowa dla tzw. klasy średniej
 • składka zdrowotna opłacana na nowych zasadach
  • składka przy działalności jednoosobowej, wspólnikach spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, sp. z o.o. i akcyjnych
  • sposób ustalania podstawy wymiaru i wysokości składki przy poszczególnych formach działalności
  • karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a składka zdrowotna
  • nadpłata – czy i kiedy możliwy będzie zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej
  • miesięczne podstawy wymiaru składek a rozliczenie kwartalne i zaliczki uproszczone
  • nowe terminy opłacania składek ZUS
  • roczne rozliczenie składek
  • strata z działalności a składka zdrowotna
  • więcej niż jedna działalność a składka zdrowotna
  • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • ustalanie zaliczki na podatek od należności ze stosunku pracy według nowych zasad
 • oświadczenia pracowników
 • nowe zwolnienia podatkowe
 • nielegalne zatrudnienie pracowników (niekorzystne skutki podatkowe u pracodawcy)

2. Polski Ład

 • wynagrodzenia członków zarządu (obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – od 1 stycznia 2022 r. – osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie)
 • nowelizacja katalogu zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT

3. Nowe ulgi dla przedsiębiorców

 • na prototyp
 • na innowacyjnych pracowników
 • na robotyzację
 • dla zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (ulga na ekspansję)
 • dotycząca pierwszej oferty publicznej
 • konsolidacyjna
 • na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
 • na terminal płatniczy
 • dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

4. Minimalny podatek dochodowy

 • podmioty zobowiązane do płacenia minimalnego podatku dochodowego
 • jak wyliczyć minimalny podatek dochodowy
 • możliwość obniżenia podatku dochodowego w kolejnych latach o minimalny podatek dochodowy
 • praktyczne problemy związane z minimalnym podatkiem dochodowym

5. Koszty finansowania dłużnego

6. Ukryta dywidenda w podatku dochodowym od osób prawnych

7. Estoński CIT

 • ograniczanie barier wejścia dla podatników CIT od 1 stycznia 2022 r.
 • kto może skorzystać z estońskiego CIT
 • zasady opodatkowania estońskim CIT, stawka estońskiego CIT, opodatkowanie dywidendy
 • obowiązki przy przejściu z zasad ogólnych na tzw. CIT estoński
 • istotnie zmiany w zasadach estońskiego CIT od 1 stycznia 2022 r.

8. Księgi i ewidencje przesyłane drogą elektroniczną

9. Ograniczenia w amortyzacji podatkowej

10. Najem poza działalnością gospodarczą wg nowych zasad

11. Polska bezgotówkowa – instrumenty płatnicze i terminale


PODATEK VAT – zmiany 2022


1. Nowe obowiązki dotyczące stosowania kas fiskalnych

 • umożliwienie dokonywania płatności przy użyciu instrumentu płatniczego
 • zapewnienie współpracy między terminalem płatniczym a kasą fiskalną raportującą on-line

2. Faktury ustrukturyzowane w 2022 /2023

 • krajowy System e-Faktur
 • faktury ustrukturyzowane, a duplikat faktury, noty korygujące, faktury VAT RR, faktury pro forma
 • „zachęty” do stosowania faktur ustrukturyzowanych (w tym ułatwienia dot. rozliczania faktur korygujących „in minus” i zwrot VAT w terminie 40 dni
 • korekty faktury ustrukturyzowanej
 • przepisy przejściowe

3. Pozostałe zmiany w zakresie fakturowania

4. Nowa wersja pliku JPK-V7K/V7M i zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

 • zmiany w części deklaracyjnej
 • zmiany w części ewidencyjnej

5. Korekta JPK-V7M/V7K a kwestia czynnego żalu w kontekście zmian w Kodeksie karnym skarbowym

6. Nowa kategoria podatnika – grupa VAT

7. Opcja opodatkowania usług finansowych

8. Zwrot podatku VAT w terminie 15 dni – zasady i warunki

9. Obniżki stawek VAT (wdrożone bądź planowane) w związku z COVID-19 oraz tzw. tarczą antyinflacyjną

10. Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

 • przegląd najczęściej stosowanych zwolnień
 • katalog towarów i usług podlegających (co do zasady) bezwzględnemu obowiązki zaewidencjonowania na kasie fiskalnej

11. Modyfikacja zasad wydawania WIS

12. Możliwość opłacania składek KRUS z rachunku VAT

13. Zmiany w zakresie TAX FREE

14. Przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń w zakresie VAT  

Terminy szkolenia

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter