szkolenia wyjazdowe

Zmiany w podatku VAT. Środki trwałe w jednostkach budżetowych

O SZKOLENIU

Aktualizacja i poszerzenie niezbędnej wiedzy z zakresu środków trwałych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, w tym: zasady dotyczące dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, których przedmiotem są środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz wartości niematerialne i prawne; tworzenie obiektów inwentarzowych, numerów inwentarzowych i nieoznakowanych środków trwałych oraz ustalanie i aktualizacja wartości środka trwałego. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z wzorami dokumentów księgowych dotyczących środków trwałych.

Omówimy również najważniejsze zmiany w podatku VAT, również te planowane.

Program szkolenia

PODATEK VAT


 1. Nowe przepisy w zakresie podatku VAT, które obowiązują bądź zaczną obowiązywać w 2024 r.
 • zmiany w przepisach dotyczących JPK-V7M/V7K związane z wejściem w życie obowiązkowego KSEF
 • nowe rozporządzenie MF dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
 • nowe rozporządzenie MF w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
 • zmiany dotyczące wyliczania proporcji i preproporcji w kontekście 2024 r.
 • zmiany dotyczące wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
 • nowe obowiązki dostawców usług płatnicznych na gruncie podatku VAT
 • zmiany dotyczące wystawiania faktur VAT-RR
 1. Wybrane kwestie dotyczące rozliczania podatku VAT w świetle praktyki i najnowszego orzecznictwa – m.in.:
 • dopuszczalność stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów w oparciu o tzw. dowody alternatywne
 • badania techniczne pojazdów samochodowych a odliczanie 100% podatku VAT
 • wydatki na imprezy firmowe – obecne stanowisko organów podatkowych vs stanowisko sądów administracyjnych
 • dopuszczalność odliczania podatku VAT w oparciu o umowę (bez faktury)
 • jak bronić się przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w podatku VAT

ŚRODKI TRWAŁE


 1. Pojęcie środków trwałych i ich struktura. Klasyfikacja środków trwałych
 1. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi
 • środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową – zasady
 • ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać
 • wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji
 1. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
 • wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia
 • ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa
 • wydatki inwestycyjne a wydatki rzeczowe oraz ich wpływ na ustalenie wartości początkowej środków trwałych
 • moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki
 • księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia
 1. Zasady amortyzacji środków trwałych
 • obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych
 • metody amortyzacji środków trwałych
 • plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna
 • amortyzacja uproszczona
 1. Inwentaryzacja majątku trwałego
 • instrukcja inwentaryzacyjna
 • weryfikacja
 • porównanie ewidencji księgowej z zasobami nieruchomości
 • spis z natury środków trwałych
 • zasady inwentaryzowania pozostałych środków trwałych objętych wyłącznie ewidencją ilościową
 • dokumentacja inwentaryzacji środków trwałych
 • czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji
 1. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i zbędnego
 • sprzedaż składników majątku
 • darowizna i nieodpłatne przekazanie składników majątku
 • likwidacja składników majątku
 • dokumentacja
 1. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja
 1. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp

Terminy szkolenia

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter