szkolenia wyjazdowe

Kadry i Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy

O SZKOLENIU

Program szkolenia

I. PRAKTYCZNY WARSZTAT Z ZAKRESU WYNAGRODZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

 1. PIT-2
 • zasady składania PIT-2 w trakcie roku podatkowego
 • PIT-2 u kilku płatników podatku (pracodawców) – nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek, „dzielenie” kwoty wolnej od podatku pomiędzy różnych płatników
 • szerszy katalog osób uprawnionych, czyli PIT-2 nie tylko dla pracowników
 1. Możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku dla umów zlecenie w trakcie roku podatkowego
 1. Zasady tzw. „PIT-u 0” – zakres i ujęcie praktyczne
 • ulga dla młodych
 • ulga na powrót
 • ulga rodzina 4+
 • ulga dla seniora

II. NALICZANIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH ZE STOSUNKU PRACY

 1. Potrącenia z wynagrodzeń – praktyczne zastosowanie przepisów
 • nowe zasady ustalania kwot wolnych i limitów
 • potrącenia sum na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • potrącenia sum na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • zbieg egzekucji
 • wystąpienie kilku wypłat w miesiącu
 • potrącenia za zgodą pracownika
 • potrącenia z zasiłków
 • potrącenia w przypadku wystąpienia wynagrodzeń i zasiłków
 • potrącenia świadczeń socjalnych i innych należności związanych z pracą
 • potrącenia wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – nowe zasady w zakresie ustalania kwot wolnych
 • kwoty wolne od potrąceń a przystąpienie do PPK
 1. Zasady naliczania ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
 • obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
  • średnia z 3 lub 12 miesięcy
  • nieprzepracowanie wymaganego okresu
  • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
  • średnia po długiej nieobecności
  • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
 • urlop na przełomie miesiąca
 • termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego
 • wynagrodzenie za tzw. “urlop okolicznościowy”
 1. Zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
 • pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • obliczanie średniej ze składników zmiennych
 • średnia z okresów kwartalnych bądź rocznych
 • współczynnik do ustalania ekwiwalentu
 • świadczenia obliczane jak ekwiwalent: odprawy, nagrody jubileuszowe
 • termin wypłaty ekwiwalentu pieniężnego
 1. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • rozliczanie umów zleceń – stawka godzinowa
 • rozliczanie składkowo-podatkowe umów zleceń
  • umowa ze studentem
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza jednostki
  • zbieg umów zleceń a obowiązki składkowe
  • oświadczenie zleceniobiorcy
 • rozliczanie składkowo-podatkowe umów o dzieło
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza jednostki
 • stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów
 1. Korekty wynagrodzeń
 • przekroczenie górnej granicy składek: nadpłata lub niedopłata składek i podatku
 • nadpłata pensji
 • wypłata wynagrodzenia zamiast zasiłku
 • wypłata zasiłku zamiast wynagrodzenia
 1. Rozliczenia podatkowe
 • problematyka wypełniania PIT-11  uwzględnianie w PIT kosztów uzyskania przychodów

III. ZMIANY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

W 2023/2024 roku

 • Czy dokumentacja pracownicza składa się z czterech części – A, B, C, D, E?
 • Kiedy należy uzupełnić akta osobowe o dodatkową część E
 • Czy dokumenty znajdujące się w części E akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery E1, E2 i kolejne?
 • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 • Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?
 • Czy dokumenty znajdujące się w części D akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery D1, D2 i kolejne?
 • Czy w części C akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?
 • W której części akt osobowych należy przechowywać – dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami
 • Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione
 • Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata
 • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
 • Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracy
 • Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy
 • Gdzie należy przechowywać deklaracji ZUS oraz dokumentów podatkowych (stanowisko MRPiPS)
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania)
 • Gdzie należy przechowywać dokumentację PPK i jaki jest okres przechowywania
 • Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy
 • Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą

IV. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY NA 2024 R.

 • Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie pracy organizacji stanowisk pracy przy monitorach ekranowych
 • Dofinansowanie do soczewek kontaktowych
 • Czterodniowy i 35-godzinny tydzień pracy
 • 35 dni urlopu
 • Ograniczone nadgodziny
 • Prawo do bycia offline
 • Dofinansowanie do posiłków
 • Zwiększona ochrona pracowników
 • Zmiany w urlopach i dodatkowe dni wolne

Terminy szkolenia

Name Position
Kadry i Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 25.06.2024 - 28.06.2024 Gdańsk
Kadry i Płace 2024 – zmiany oraz bieżące problemy 10.09.2024 - 13.09.2024 Gdańsk
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter