szkolenia wyjazdowe

Zwolnienia przedmiotowe i koszty uzyskania przychodów

O SZKOLENIU

Program szkolenia

I. Zwolnienia przedmiotowe

 1. Zwolnienia odszkodowań
 2. Zwolnienia nagród i wygranych
 3. Zwolnienia zasiłków i innych kwot pomocowych
 4. Zwolnienia związane ze stosunkiem pracy (pracownicze)
  • ubrania pracownicze (służbowe)
  • świadczenia BHP
  • podróże służbowe
  • pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu
  • podróże osób nie będących pracownikami
  • zakwaterowanie pracowników
  • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów)
  • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 5. Zwolnienia dotyczące nieruchomości
 6. Zwolnienia wygranych w konkursach i grach a także nagród związanych ze sprzedażą premiową
 7. Zwolnienie nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą
 8. Zwolnienia dotyczące emerytów, rencistów i kombatantów
 9. Zwolnienia stypendiów
 10. Zwolnienia dotacji, subwencji
 11. Zwolnienia niektórych dochodów kapitałowych
 12. Zwolnienia niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 13. Zwolnienia niektórych przychodów z działalności gospodarczej

II. Koszty uzyskania przychodów

 1. Definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków
 2. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym. Racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów
 3. Wykładnia gospodarcza przy ocenie wydatku jako kosztu uzyskania przychodu – nowy kierunek orzeczniczy sądów administracyjnych
 4. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów
 5. Korekta kosztów, kiedy korygujemy na bieżąco a kiedy wstecz
 6. Zasady rozliczania kosztów w czasie
  • koszty bezpośrednie
  • koszty pośrednie
  • koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy
  • moment poniesienia kosztów – zmiana stanowiska organów podatkowych
  • zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich

III. Omówienie wybranych wydatków kosztowych

 1. Koszty na rzecz współpracowników i pracowników
 2. Omówienie najnowszego orzecznictwa i najczęstszych świadczeń pracowniczych
  • imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe – narady, konferencje
  • abonamenty medyczne
  • posiłki i napoje dla pracowników
  • prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników
  • świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • strój, ubiór pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
  • ubezpieczenia dodatkowe
  • premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe
  • świadczenia wynikające z przepisów BHP
  • świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS
  • sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (telefon itp.)
  • świadczenia sportowe (karty benefit i multisport, możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, boiska itp.)
  • świadczenia o charakterze symbolicznym a przychód pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty)
 3. Moment naliczenia i potrącenia kosztów związanych z PPK. Moment ujęcia w przychodach pracownika
 4. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów
  • w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu
  • wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego
  • moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu
  • problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych
  • rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności
  • możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego
  • koszty związane z zastępstwem procesowym – stanowiska organów podatkowych
  • ustalanie kosztów po stronie nabywców wierzytelności lub pakietów wierzytelności
 5. Samochód w działalności gospodarczej
  • nowy limit amortyzacji samochodów osobowych
  • nowy limit zaliczania w koszty czynszu wynikającego z umów leasingu i umów podobnych
  • samochody używane dla celów służbowych i prywatnych – nowy limit w kosztach eksploatacji
 6. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów) – kontrowersyjna zmiana stanowiska organów podatkowych
 7. Hipotetyczne koszty odsetkowe – zwiększenie kosztów podatkowych w związku z finansowaniem spółki przez wspólników
 8. Koszty finansowania dłużnego – ograniczenie kosztów w związku z pozyskiwaniem i korzystaniem z finansowania zewnętrznego
 9. Limit kosztów z tytułu nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych

Terminy szkoleń

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter