szkolenia wyjazdowe

Kierunki zmian na rynku pracy – założenia ustawy o aktywności zawodowej, ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców i ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej

O SZKOLENIU

Program szkolenia

Kierunki zmian na rynku pracy – założenia ustawy o aktywności zawodowej, ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców i ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poniżej prezentujemy założenia programowe dla dwóch wersji szkoleń: wtorek – piątek oraz środa – piątek, dlatego wskazaliśmy jakie zagadnienia będą realizowane w poszczególne dni.


ŚRODA


Proces zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony danych osobowych

1. Podejście oparte na ryzyku czyli po co właściwie analiza ryzyka w RODO?

2. Prawne wymogi dotyczące analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych

 • co reguluje RODO?
 • przykładowa analiza celu, zakresu, charakteru i kontekstu przetwarzania danych osobowych w ramach przykładowego procesu
 • przetwarzania danych osobowych np. zamówienia publiczne do 30 tys., nabór na wolne stanowiska pracy
 • warsztaty – analiza celu, zakresu, charakteru i kontekstu przetwarzania danych osobowych

3. Etapy oceny ryzyka – omówienie

 • identyfikacja ryzyka – wskazanie przykładowych ryzyk oraz ich opisów, ćwiczenie z identyfikacji ryzyka
 • identyfikacja istniejących mechanizmów kontrolnych w zakresie ochrony danych osobowych – ćwiczenia
 • analiza zdefiniowanych ryzyk – wybór metody analizy ryzyka
 • ewaluacja ryzyka
 • określenie sposobu postępowania z ryzykiem – wskazanie konkretnych działań

4. Warsztaty – ocena ryzyka w ochronie danych osobowych


CZWARTEK – PIĄTEK


I. Zagadnienia ogólne – wprowadzenie

Przegląd najnowszych regulacji prawnych – zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w związku z wybuchem konfliktu na Ukrainie. Zmiany w przepisach, interpretacja nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w aspekcie powierzania pracy cudzoziemcom.
Sytuacja na rynku pracy – Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2022 r.
Krajowy Plan Odbudowy – reforma rynku pracy

II. Ustawa o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej – omówienie przepisów

Projekt ustawy w zakresie przepisów dot. niektórych umów zawieranych w sposób elektroniczny zakłada stworzenie systemu teleinformatycznego obsługującego proces zawierania i przechowywania umów o pracę i umów zlecenia zawieranych przez osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorców i rolników oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie narządzi ułatwiających rozliczanie należności podatkowych oraz rozliczania się z ZUS, tym samym odpowiada na problem znacznych obciążeń, jakie ponoszone są przez podmioty powierzające pracę. Projektowane rozwiązanie ma na celu ułatwienie zawierania prostych umów w typowych sytuacjach. Na mocy projektowanych przepisów, pracodawca zostanie zwolniony z obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracowników. Czynności te za niego będzie wykonywał System teleinformatyczny, który zapewni zachowanie poufności, integralności, danych oraz umożliwi stronom umowy dostęp do dokumentów pracowniczych. Dla mikroprzedsiębiorców system będzie zintegrowany z platformą biznes.gov.pl. Zakłada się, że udostępnienie pełnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego nastąpi do końca 2025 r, z uwagi na konieczność właściwego przygotowania i przetestowania Sytemu teleinformatycznego do obsługi umów oraz jego połączenia z systemem teleinformatycznym ZUS.

Projekt ustawy w zakresie przepisów dotyczących zmiany ustawy o pomocy społecznej ma na celu modyfikację sposobu finansowania i utrzymania systemów teleinformatycznych w systemie pomocy społecznej.

III. Ustawa o aktywności zawodowej – omówienie założeń na bazie wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu i oceny skutków regulacji

Zakres przedmiotowy ustawy:

1. Oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego i wprowadzenie rozwiązania polegającego na dokonywaniu zgłoszenia do tego ubezpieczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

2. Wprowadzenie instrumentów dla rodzin i kobiet powracających na rynek pracy. Zakłada się m.in.:

 • wprowadzenie pierwszeństwa w skierowaniu do udziału w formach pomocy określonych w projektowanej ustawie m.in. bezrobotnym członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny
 • uwzględnienie przedsiębiorstw rodzinnych w przyznawaniu i rozliczaniu form pomocy finansowanych z Funduszu Pracy; w praktyce oznaczać to będzie, że pomoc będzie mogła być udzielana pomimo pokrewieństwa klienta powiatowego urzędu pracy z pracodawcą
 • wprowadzenie rozwiązań mających na celu zachęcenie do podejmowania pracy m.in. przez matki lub ojców sprawujących opiekę nad dziećmi w wymiarze umożliwiającym pogodzenie roli rodzica z aktywnością zawodową, np. praca na pół etatu za wynagrodzenie równe wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W projekcie przewiduje się, że praca na pół etatu będzie podstawą do ubiegania się o prawo do zasiłku w wysokości połowy tego zasiłku

3. Zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Przewiduje się powiązanie bezrobotnego z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przyjęte rozwiązanie umożliwi łatwy kontakt bezrobotnego z urzędem pracy

4. Podjęcie działań mających na celu aktywizację osób biernych zawodowo. Urzędy pracy będą mogły podejmować działania mające na celu identyfikację oraz dotarcie do osób biernych zawodowo

5. Poprawienie skuteczności pomocy poprzez stosowanie najbardziej efektywnych instrumentów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy

6. pozostałe propozycje – rezygnacja z niektórych instrumentów i wprowadzenie nowych, zmniejszeniu obciążeń dla bezrobotnych i pracodawców m.in. poprzez cyfryzację procesów obsługi klientów PUP (z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo) oraz odbiurokratyzowaniu czynności wykonywanych przez urzędy pracy, zwiększenie potencjału i zasięgu Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP)

IV. Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – omówienie założeń na bazie wpisu do wykazu prac legislacyjnych rządu i oceny skutków regulacji

Zakres przedmiotowy ustawy:

1. Kompleksowe określenie zasad elektronicznej obsługi procesów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, pozwalającej efektywniej i szybciej prowadzić postępowania administracyjne, ograniczać nadużycia wobec cudzoziemców i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na rynku pracy, takim jak wypychanie Polaków z rynku pracy i zaniżanie standardów na rynku pracy

2. Doprecyzowanie warunków udzielenia zezwolenia na pracę oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

3. Doprecyzowanie przepisów proceduralnych dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (przekazanie oświadczenia wg właściwości, korekta oświadczenia, usunięcie niewykorzystywanego oświadczenia z obrotu prawnego)

4. Pozostałe zmiany

Terminy szkolenia

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter