szkolenia wyjazdowe

Instrukcja kancelaryjna i elektroniczne zarządzanie dokumentami EZD w praktyce urzędów pracy

O SZKOLENIU

Program szkolenia

Instrukcja kancelaryjna i elektroniczne zarządzanie dokumentami EZD w praktyce urzędów pracy

Poniżej prezentujemy założenia programowe dla dwóch wersji szkoleń: wtorek – piątek oraz środa – piątek, dlatego wskazaliśmy jakie zagadnienia będą realizowane w poszczególne dni.


ŚRODA


Proces zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony danych osobowych

1. Podejście oparte na ryzyku czyli po co właściwie analiza ryzyka w RODO ?

2. Prawne wymogi dotyczące analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych

 • co reguluje RODO?
 • przykładowa analiza celu, zakresu, charakteru i kontekstu przetwarzania danych osobowych w ramach przykładowego procesu
 • przetwarzania danych osobowych np. zamówienia publiczne do 30 tys., nabór na wolne stanowiska pracy
 • warsztaty – analiza celu, zakresu, charakteru i kontekstu przetwarzania danych osobowych

3. Etapy oceny ryzyka – omówienie

 • identyfikacja ryzyka – wskazanie przykładowych ryzyk oraz ich opisów, ćwiczenie z identyfikacji ryzyka
 • identyfikacja istniejących mechanizmów kontrolnych w zakresie ochrony danych osobowych – ćwiczenia
 • analiza zdefiniowanych ryzyk – wybór metody analizy ryzyka
 • ewaluacja ryzyka
 • określenie sposobu postępowania z ryzykiem – wskazanie konkretnych działań

4. Warsztaty – ocena ryzyka w ochronie danych osobowych


CZWARTEK – PIĄTEK


1. Podstawy prawne instrukcji kancelaryjnej. Jakie są możliwości wprowadzenia systemu EZD w urzędzie? Systemy kancelaryjne. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym

 • zadania kancelarii
 • zasadnicze etapy obiegu dokumentacji
 • punkty zatrzymania pism
 • załatwianie spraw, korespondencja przychodząca i wychodząca
 • rejestracja i znakowanie pism lub spraw
 • formy załatwiania spraw
 • podpisywanie pism
 • terminy załatwiania spraw
 • przechowywanie akt bieżących
 • tryb przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt

2. Czynności kancelaryjne w systemie elektronicznego zarządzania dokumentami – EZD

 • zasady wprowadzania systemu EZD w jednostce oraz obowiązki Kierownika jednostki
 • EZD jako system podstawowy dokumentowania spraw
 • ZD jako system wspomagający papierowy obieg dokumentów
 • zasady elektronicznego obiegu dokumentów na podstawie doświadczenia podmiotów, które przeszły na system EZD jako system podstawowy.
 • zasadnicze pojęcia dot. EZD
 • etapy obiegu dokumentów w ramach EZD
 • korespondencja papierowa i elektroniczna w EZD
 • dekretacja
 • akceptacja jedno lub wielostopniowa

3. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji

4. Archiwizowanie dokumentacji papierowej oraz w ramach EZD

 • przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
 • definicja materiałów archiwalnych
 • termin przedłożenia dokumentacji do archiwum zakładowego
 • standardy pomieszczeń archiwalnych
 • przechowywanie akt
 • klasyfikacja archiwalna

5. Dyskusja i omówienie problemów, na które napotykają uczestnicy szkolenia w ramach stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej

6. Obieg dokumentów w urzędzie a ochrona danych osobowych

7. Omówienie przykładowych zapisów Instrukcji Kancelaryjnych

Terminy szkolenia

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter